REGULAMIN

  ZANIM DOKONASZ ZAWARCIA UMOWY, DOKŁADNIE PRZECZYTAJ PONIŻSZY REGULAMIN. W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI  NA ADRES MAILOWY biuro@mysteel.pl   Sklep internetowy MYSTEEL, działający pod adresem www.mysteel.pl, którego właścicielem jest firma Projekt Stal Marek Kamiński mieszcząca się w Poznaniu 60-537 przy ul. Kościelnej 33A/59, NIP: 816-16-39-326 Regon: 365186625  Dane adresowe: 60-537 Poznań, ul. Kościelna 33A/59 Tel: 510 521 864 e-mail: biuro@mysteel.pl   Dane bankowe:  mBank Nr rachunku: 62 1140 2004 0000 3102 7639 4490

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Firma Projekt Stal prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.mysteel.pl
 2. Zamówienia w sklepie mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat lub za zgodą opiekuna ustawowego.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe i posiadają gwarancję producenta.
 4. Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili skierowania zamówienia do realizacji. Cena wiąże zarówno klienta jak i sprzedawcę firmę.
 6. Firma zastrzega sobie prawo do:
 7. a) zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 5
 8. b) wprowadzania nowych towarów do oferty,
 9. c) przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 10. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy kupującym a sprzedawcą firmą Projekt Stal. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie kupującemu faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

§ 2. Składanie zamówień i płatności

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.mysteel.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Zamówienia można składać poprzez:

  „koszyk” znajdujący się na stronie sklepu – 24h e-mail (preferowany w przypadku zamówień indywidualnych) – wysyłając zamówienie na adres biuro@mysteel.pl – 24h lub telefonicznie w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.   W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, produkt, ilość, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

 1. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą e-mailową lub telefoniczną w ciągu 24 godzin od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego.
 2. Przyjęcie przez sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych kupującego oraz:
 3. a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia,
 4. b) w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy
 5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: a) z dostawą na terenie Polski: przelew bankowy
 6. b) z dostawą poza granice Polski: przelew bankowy
 7. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest obecnie niedostępny, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, kupujący podejmuje decyzję o jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie zamówienia).
 8. Kupujący może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany tylko do momentu jego wysyłki.
 9. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez MYSTEEL jest ostatnią okazją do skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia przez kupującego.
 10. Jeśli na fakturze VAT znajdują się błędne dane, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów kupujący powinien wystawić notę korygującą. Całkowita zmiana danych nabywcy nie jest możliwa.
 11. W przypadku zamówień na indywidualne zamówienie, sklep ma prawo uzależnić realizację zamówienia od wpłaty zaliczki przez kupującego.

§ 3. Koszt i czas dostawy

 1. Sklep dostarcza przesyłki do kupującego za pośrednictwem poczty polskiej, firmy kurierskiej lub transportem własnym.
 2. Sklep nie umożliwia odbioru osobistego zamówień.
 3. Przesyłki dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej (dodatkowa opłata za przesyłki międzynarodowe).
 4. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności.

§ 4. Reklamacje i zwroty

 1. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać na adres firmy z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Koszt odesłanego towaru sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 2 dni roboczych od daty ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy. W przypadku braku możliwości wymiany sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu i przesyłki lub zaoferuje inny produkt.
 3. Kupujący może odstąpić od umowy i zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki m.in. na podstawie gotowego do wykorzystania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wraz ze zwracanym produktem należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego wraz z wszelkimi płatnościami, w tym kosztami dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem, że jeśli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  sklep, to kupującemu zostaną zwrócone jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia.

§ 5. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Projekt Stal z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 33A/59, 60-537 Poznań, pod numerem  NIP: 816-16-39-326 Regon: 365186625
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@mysteel.pl
 3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wdrożoną Polityką prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, jak również w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Kupującego jeśli zapisał się np. na newsletter.
 4. Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, kurierzy dostarczający przesyłki, podmioty świadczące obsługę księgową, obsługę prawną, usługi marketingowe, usługi analityczne, lub podmioty obsługujące płatności elektroniczne.
 5. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej wykonaniu, lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Kupującego podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 9. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Kupującego narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Kupujący jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 11. Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.
 12. Administrator wprowadził kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez administratora albo przetwarzający, z którymi administrator ściśle współpracuje.
 13. Administrator posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Kupującego przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o jego aktywności, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów.  Kupujący w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
 2. Wszystkie sprawy sporne strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie właściwy Sąd powszechny.
 3. Konsumenci mają również możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych www.mysteel.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.